Etický kodex

PREAMBULE

Zaměstnanci Základní školy speciální Semily, Nádražní 213, PO přijímají

Etický kodex zaměstnance

jako morální závazek upravující mravní postoje, chování a jednání všech zaměstnanců vůči žákům a rodičům, spolupracovníkům, partnerům, veřejnosti a škole samotné.

Etický kodex není obecně závazným právním předpisem, ale je souborem pravidel doplňujících zákonné a jiné právní předpisy. Jeho význam spočívá především v tom, že jasně říká, na jakých hodnotách a mezilidských vztazích naše škola staví a o jaké spolupracovníky se chce opírat i do budoucna.

Usilujeme o styl otevřený a respektující hodnoty lidí, kteří jej pomáhají vytvářet. Chceme tak vytvořit stabilní školu, poskytující kvalitní výuku a napomáhající rozvoji svých žáků v příjemném a bezpečném prostředí při respektování individuality každého člověka.

Základními hodnotami, které má každý zaměstnanec naší školy ctít a tím vytvářet základ pro vybudování a udržení důvěry veřejnosti, jsou kvalita, osobní přístup, odpovědnost, efektivita a týmová spolupráce. Naší snahou je zajistit škole prosperitu a žákům co nejkvalitnější vzděláni.

ZÁVAZEK ZAMĚSTNANCŮ VŮČI ŽÁKŮM A VEŘEJNOSTI

 • Nejvyšší hodnotou, kterou můžeme žákům naší školy poskytnout, je vysoká kvalita práce všech zaměstnanců naší školy.
 • Ke svému povolání přistupujeme jako k poslání Svou činností sloužíme veřejnosti a jsme povinni své povolání vykonávat svědomitě s využitím svých odborných znalostí.
 • Ctíme právo žáka na profesionální přistup k řešení jeho potřeb. Uplatňováním nových vyučovacích metod zlepšujeme kvalitu výuky.
 • Stále se vzděláváme a jsme schopni své vzdělání prokázat. Zároveň dbáme na pozitivní rozvoj své osobnosti
 • Za samozřejmost profilu pedagoga považujeme morální bezúhonnost. Jsme si vědomi skutečnosti, že naše jednání je vzorem pro žáky.
 • Snažíme se rozvíjet intelektuální, tělesný, emocionální a společenský potenciál každého žáka. Vytváříme příjemné a bezpečné prostředí, které umožní uspokojení individuálních potřeb žáka s respektováním jeho osobnosti, životních zvyků, duchovních potřeb, intimity a lidské důstojnosti.
 • Hlásíme se k ideálům demokracie a v tomto duchu působíme na výchovu žáků.
 • Respektujeme a podporujeme práva žáků na informace a jsme připraveni je poskytovat odpovědně, pravdivě, srozumitelně a včas.
 • Respektujeme žáka jako partnera se všemi právy a povinnostmi, včetně jeho zodpovědnosti za své jedněmi. Nikdy nezneužíváme svého postavení vůči žákům.
 • Zachováváme důvěrnost informací o žácích a zachováváme mlčenlivost o skutečnostech, o nichž jsme se dověděli v souvislosti s výkonem svého povolání
 • Ke všem jsme vstřícní, slušní, korektní, žádného z žáků neupřednostňujeme, přistupujeme ke všem se stejnou péčí, nečiníme mezi nimi rozdíly.
 • Před žáky nikdy neřešíme vnitřní záležitosti školy.
 • Máme zájem o okolní dění ve škole i mimo ni a osobně přispíváme k řešení jednotlivých problémů.
 • Uvědomujeme si společnou odpovědnost za životní prostředí a aktivně se podílíme na zlepšování životního prostředí na pracovištích i v celém regionu.

ZÁVAZEK ZAMĚSTNANCŮ VŮČI SPOLUPRACOVNÍKŮM A ŠKOLE

 • Společně zabezpečujeme korektní a spolupracující prostředí v celé škole.
 • Ctíme dobré mezilidské vztahy, vztahy mezi podřízenými a nadřízenými a vztahy v rámci celého týmu zaměstnanců školy. Ke všem se chováme přátelsky a vstřícně.
 • Týmová práce je základem naší činnosti. Vzájemnou spoluprací dosahujeme společného úspěchu, který je závislý na míře odpovědnosti a kvalitě práce každého z nás.
 • Koordinací všech procesů dbáme na jejich efektivitu a optimálně využíváme všechny prostředky určené k výuce. Tím se podílíme na zajišťování dlouhodobé prosperity školy.
 • Jsme vůči škole loajální a dbáme na zlepšování jejího dobrého jména. Vyvarujeme se každého jednání, které by je mohlo poškodit. Respektujeme odsouhlasená rozhodnutí. Své výhrady k problémům vyjadřujeme pouze v interní diskusi.

ZÁVAZEK MANAGEMENTU ŠKOLY VŮČI ZAMĚSTNANCŮM

 • Vytváříme poslání a vizi školy a jdeme příkladem ve formování její kultury. Zaměstnance vedeme k odpovědnosti za odvedenou práci a výkon.
 • Jsme osobně zainteresováni na procesu zajišťování kvalitního systému řízení a na jeho neustálém zlepšování. Dbáme na soustavné zlepšování komunikace uvnitř pracovního kolektivu.
 • O rozhodnutích a jejich případných změnách informujeme všechny členy sborn včas a průkazným způsobem.
 • Vytváříme předpoklady pro zabezpečení korektního a spolupracujícího prostředí v celé škole.
 • Aplikujeme rovný přístup ke všem zaměstnancům bez ohledu na jejich aprobaci, věk a pohlaví.
 • Navrhujeme projekty pro kontinuální zvyšování kvality školy a navozujeme atmosféru trvalé změny s ohledem na rychle se měnící vnější podmínky.
 • Sledujeme znalosti a schopnosti zaměstnanců a jejich potenciál a vytváříme předpoklady pro jejich rozvoj. Zaměstnancům, umožňujeme odborný a kariérní růst s návazností na jejich spravedlivé odměňování
 • Rozvíjíme dialog mezi zaměstnanci a vedením školy. Případné spory a nedorozumění vzniklé mezi zaměstnancem a veřejností posuzujeme nestranně a ctíme zásadu presumpce neviny.
 • Respektujeme názory zaměstnanců, jejich osobnost, životní zvyky, duchovní potřeby, intimitu a lidskou důstojnost. Pečujeme o jejich potřeby a pomáháme jim dosahovat jejich osobních cílů.

V Semilech dne 22.4.2013