Poradenství

Výchovné poradenství - náplň práce výchovného poradce


 • poskytuje žákům i rodičům radu a pomoc v obtížných situacích
 • řeší výchovné, kázeňské a vzdělávací problémy
 • zaměřuje se na odbornou pomoc v profesní orientaci žáků po absolvování ZŠ
 • zajišťuje exkurze zaměřené k vhodnému výběru povolání
 • spolupracuje s organizacemi, které pečují o mládež /PPP, SPC, PÚ atd.
 • zpracovává plán práce výchovného poradce na školní rok
Konzultace: po telefonické dohoděMetodik prevence sociálně patologických jevů a koordinátor environmentální výchovy


 • zajišťuje preventivní výchovné programy a prevenci zavádí do výuky
 • ve spolupráci s ostatními pedagogy vychovává žáky ke zdravému životnímu stylu
 • poskytuje poradenskou činnost pro žáky i rodiče
 • zajišťuje odbornou metodiku
 • spolupracuje s centry ekologické výchovy
 • zajišťuje veškeré aktivity k EVVO a zpracovává program
 • posiluje ekologizaci školy /např.tříděný odpad,…/
 • vede žáky k poznávání svého okolního prostředí a správnému chování k němu
Konzultace: po telefonické dohodě