Slouží k výchově a vzdělávání , sportovní a zájmové činnosti mimo vyučování.
Školní družina je otevřena denně od 12,00 – 15,30 hodin.
Každý den je pro žáky připravená rozmanitá činnost.

Činnost ve školní družině :

  • Odpočinková činnost – relaxace, práce s knihou a časopisy, poslech hudby, pohádek atd.
  • Výtvarně – pracovní – práce s různými materiály a zhotovování výrobků, výkresů, výzdoby
  • Rekreační činnost – sociální hry a nácviky modelových situací, práce se stavebnicemi, skládačkami, využití programů na PC
  • Přírodovědná činnost – poznávání okolní přírody,proměn v ročních obdobích, zákonitostí v přírodě,sběr přírodních materiálů a jejich využití
  • Sportovní činnost – pobyt na čerstvém vzduchu na hřišti u školy, míčové hry, soutěže, jízda na kole, zimní sporty,radovánky na sněhu atd.

Vnitřní řád školní družiny


1. Provozní doba školní družiny

Školní družina je v provozu po skončení vyučování od 12.00 - do15.30 hod.


2. Užívané místnosti

Školní družina je umístěna v prvním podlaží. Pro některé činnosti jsou využívány další prostory, jako např. relaxační místnost, keramická a košíkářská dílna, školní hřiště.


3. Způsob přihlašování a odhlašování žáků

Žáka do školní družiny přihlašují rodiče řádně vyplněným zápisním lístkem. Zákonný zástupce je oprávněn žáka ze školní družiny odhlásit v průběhu školního roku a to vždy písemnou formou. Případné změny v docházce během školního roku, je třeba rodiči upravit v zápisním lístku po konzultaci s vychovatelkou. O přijetí žáka do ŠD rozhoduje ředitel školy ve spolupráci s vychovatelkou. O vyloučení žáka ze ŠD rozhoduje ředitel školy. K tomuto kroku je možné přistoupit zejména v případě, že žák soustavně nebo nějakým výrazným způsobem porušuje kázeň a pořádek, ohrožuje zdraví a bezpečnost ostatních.


4. Přechod žáků ze školy do ŠD a odpovědnost za žáky v této době

Vyučující jsou povinni vychovatelku ŠD předem informovat o jakékoliv změně rozvrhu či změně zdravotního stavu žáků. Za přechod žáků do ŠD je zodpovědná školní vychovatelka.


5. Podmínky docházky do ŠD

Ze ŠD žák odchází v čase uvedeném rodiči na zápisním lístku. V případě dřívějšího odchodu musí předložit písemnou omluvenku, která obsahuje datum, hodinu odchodu a podpis zákonného zástupce. Pokud není v zápisním lístku uvedeno, že dítě má ŠD opustit samostatně, musí si jej převzít zákonný zástupce, nebo osoba jím na lístku pověřená. Veškeré písemné omluvy a změny se zakládají. Docházka přihlášených žáků je povinná. Každou nepřítomnost je nutno řádně omluvit. Žáky nelze uvolňovat ze ŠD telefonickou formou!!


6. Pitný režim v ŠD

Žáci během pobytu ve ŠD mají právo využít pitný režim, který zajišťuje kuchařka, která připraví dostatečné množství tekutin na každý den.


7. Režim ŠD

12.00 - 14.15 odpočinkové činnosti, pobyt venku, vycházky, zájmové a rekreační činnosti 14.15 - 15.15 příprava na vyučování, pobyt venku, volné hry do odchodu ze ŠD

8. Postup vychovatelky při nevyzvednutí žáka

Pokud dítě nebude vyzvednuto 30 min. po ukončení provozní doby ŠD, bude kontaktována osoba, která je určena v zápisním lístku. Vychovatelka také kontaktuje ředitele školy. Pokud není možné telefonicky zastihnout žádnou odpovědnou osobu, kontaktuje Policii ČR.


9. Povinnosti žáka ŠD a práva žáků

  1. Pohyb žáků mimo prostory školní družiny je povolen pouze se souhlasem paní vychovatelky.
  2. Každý žák je povinen řídit se pokyny vychovatelky ŠD, vnitřním řádem ŠD a školním řádem.
  3. Žáci mají právo aktivně se účastnit práce ŠD.
  4. Dítě má právo užívat prostory a zařízení školní družiny.

Ostatní práva a povinnosti žáků řeší školní řád.


10. Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků ve ŠD

Všichni žáci musí být seznámeni s obsahem Vnitřního řádu školní družiny, bezpečnostními předpisy a provozními řády všech prostor a zařízení, které jsou pro činnost ŠD využívány ( týká se i těch žáků, kteří v době poučení nebyli přítomni, stejně tak i žáků, kteří byli do družiny přijati dodatečně). K činnostem ve ŠD lze využívat pouze vybavení a zařízení, která neohrožují zdraví všech přítomných. Po odchodu dětí ze ŠD vychovatelka kontroluje šatnu a uzavírá školu. Žáci ŠD se chovají tak, aby neohrozili bezpečnost a zdraví svoje ani svých spolužáků. Během pobytu žáků ŠD venku jsou osobní věci žáků (aktovky, oblečení) uzamčeny v družině, popř. v šatně.


11. Kontakt s rodiči

Při zahájení školního roku jsou zákonní zástupci seznámeni s vnitřním řádem ŠD. Rodiče jsou ústně informováni o svém dítěti na třídních schůzkách. Náhlé změny, řešení výchovných problémů žáků je možno denně konzultovat osobně s paní vychovatelkou. Vnitřní řád ŠD je k nahlédnutí ve ŠD.


V Semilech 1.9. 2023


Více zde: https://https:zsspecialnisemily4.cms.webnode.cz/skolni-druzina/