Vzdělávací programy


Cesta ke vzdělání

Školní vzdělávací program ZŠ "Cesta ke vzdělání" vychází z Rámcového programu pro základní vzdělávání. Základní myšlenkou vzdělávacího programu je otevření školy všem dětem, a to jak obsahem vzdělání, vztahy ve škole, tak zapojením do veřejného života.


Svět kolem nás

Školní vzdělávací program ZŠS "Svět kolem nás" vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělávání základní škola speciální. Je určen pro žáky, kteří vzhledem k hloubce svého mentálního postižení nejsou schopni zvládnout učivo základní školy.
Základní škola speciální

Umožňuje vzdělání žákům, kteří nezvládají učivo základní školy. Výuka je zajišťována speciálním programem a v případě potřeby za pomoci vychovatelky nebo asistentky. Školu navštěvují žáci s mentálním postižením v rozsahu středně těžkým až těžkým stupněm, s diagnózou autismu, poruchami psychomotorického vývoje, kombinovanými vadami a dalšími poruchami. Žáci pracují podle příslušných vzdělávacích programů zpracovaných do individuálních plánů. Činnosti, metody a formy práce musí plně respektovat individuální zvláštnosti žáka a musí se plně přizpůsobit momentálnímu psychickému a tělesnému stavu žáka. Tyto žáky zařazujeme do života celé školy s přihlédnutím k jejich možnostem.U žáků s těžším postižením a kombinovanými vadami se především zaměřujeme na rozvoj komunikačních schopností,pohyblivosti, sebeobsluhy,setkávání s novými lidmi a prostředím.

Po ukončení desetileté školní docházky mohou žáci navštěvovat Praktickou školu v Liberci, chráněné dílny v Nové Pace a denní stacionář Fokus v Semilech.


Základní škola

V základní škole jsou vzděláváni žáci, kteří mají drobný handicap, který jim znemožňuje vzdělávání ve velkém kolektivu a potřebují individuální péči speciálních pedagogů. Žáci se učí podle vzdělávacího programu pro základní vzdělání - ,,Cesta ke vzdělání". Smyslem programu je vybavit žáky vědomostmi přiměřenými jejich možnostem, ale hlavně rozvíjet schopnosti a dovednosti, které jim pomohou uplatnit se ve společnosti – tj. umění se učit, řešit problémy, komunikovat s ostatními a rozvíjet sociální vztahy. Výuka probíhá podle individuálně vzdělávacích plánů s respektováním specifických potřeb žáka.

Po ukončení školní docházky mají absolventi možnost pokračovat na středních odborných učilištích.