Organizační řád

V souladu s dikcí vyhlášky MŠMT ČR č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plněni povinné školní docházky a v návaznosti na ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) s přihlédnutím k místním podmínkám školy vydávám tento Organizační řád

I.Všeobecná část

Vymezení účelu

Základní škola speciální, Semily, Nádražní 213 byla zřízena jako samostatný právní subjekt k datu 1.9.1993. s vymezením hlavního účelu ve zřizovací listině:ZŠ poskytuje základní vzdělání a její činnost je vymezena zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon)

Postavení a poslání školy

Škola byla zřízena jako příspěvková organizace zřizovací listinou vydanou zřizovatelem. Škola je v síti škol vedena pod kódem .Základním posláním školy je výchova a vzdělávání žáku plnících povinnou školní docházku, a to podle učebních plánů a osnov, schválených ministerstvem školstva, mládeže a tělovýchovy ČR

Pracovníci

Všeobecné povinnosti pracovníků, odpovědnost a práva pracovníků :

 • plnit příkazy ředitele školy dodržovat pracovní kázeň a plně využívat pracovní dobu,
 • dodržovat předpisy bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci,
 • dodržovat požární předpis)7,
 • chránit majetek školy,
 • řádně zacházet s inventářem školy,
 • obdržet za vykonávanou práci mzdu podle platných předpisů a ujednání,
 • seznámí se s organizačním a pracovním řádem školy a platnou vyhláškou MŠMT o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky.


Ředitel školy

 • je statutárním orgánem školy,
 • jedná ve všech záležitostech jménem školy, pokud nepřenesl svoji pravomoc na jiné pracovníky v jejich pracovních náplních,
 • rozděluje úkoly mezi sebe a ostatní pracovníky školy (podle popisů práce),
 • koordinuje výchovnou a pedagogickou práci ve škole,
 • přijímá a propouští pracovníky školy.
 • rozhoduje o zásadních otázkách mzdové politik}' a hospodaření s FKSP,
 • pečuje o dodržování smluvní, finanční, rozpočtové a evidenční kázně,
 • předsedá a řídí jednání pedagogické rady,
 • odpovídá za vedení předepsané pedagogické dokumentace podle § 28 zákona č. 561/2004 Sb.,
 • odpovídá za BOZP, PO a ochranu ZP,
 • schvaluje všechny dokumenty a materiály, které tvoří výstupy ze školy.


Orgány školy a poradní orgány

1. Školská rada

V souladu s ustanovením § 167 zákona č. 561/2004 Sb., zřídilo zastupitelstvo města školskou radu

 • Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.
 • Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem Školské rady nemůže být ředitel školy.
 • Týž člen školské rad)r nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy.
 • Funkční období členů školské rady je tři roky.
 • Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně; zasedání školské rady svolává její předseda, první zasedání Školské rady svolává ředitel školy. Ředitel školy nebo jím pověřený zástupce je povinen zúčastnit se zasedání školské rady na vyzvání jejího předsedy. Školská rada na svém prvním zasedání stanoví svůj jednací řád a zvolí svého předsedu. K. přijetí jednacího řádu se vyžaduje schválení nadpoloviční většinou všech členů školské rady.

Školská rada se :

 • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
 • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
 • schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,
 • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků,
 • podílí se na zpracování koncepčních záměru rozvoje školy,
 • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
 • projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
 • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

Ředitel školy je povinen umožnit školské radě přístup k informacím o škole, zejména k dokumentaci školy. Informace chráněné podle zvláštních právních předpisů poskytne ředitel školy školské radě pouze za podmínek stanovených těmito zvláštními právními předpisy. Poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím tím není dotčeno.

O schválení dokumentů, k jejichž znění se školská rada vyjadřuje (popř. je schvaluje), rozhodne školská rada do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy.

2. Pedagogická rada

V souladu s ustanovením §164, odst.2) zákona 561/2004 Sb..byla ředitelem školy zřízena pedagogická rada jako poradní orgán ředitele.Ředitel školy zřizuje pedagogickou radu jako svůj poradní orgán, projednává s ním všechny zásadní pedagogické dokumenty a opatření týkající se vzdělávací činnosti skoty. Při svém rozhodování ředitel školy k názorům pedagogické rady přihlédne. Pedagogickou radu tvoří všichni pedagogičtí pracovníci školy.

Pedagogické radě byly vymezeny následující pravomoci:

 • Vyjadřuje se k rozvojovým programům školy,
 • základním dokumentům pedagogického charakteru ( vyjadřuje se : podává návrhy na případné úpravy článků dokumentů,... ),
 • má právo být seznámena se : změnami v personálním obsazení školy, se zásadami chodu školy, se změnami pracovního řádu,

Pedagogická rada schvaluje :

výsledky výchovně vzdělávací práce, opatření k posílení kázně, školní řád a klasifikační řád jako jeho součást přeřazení žáka v rámci paralelních tříd, plán školy a rozvrh školy na daný školní rok.

Dokumentace školy podle § 28 zákona č. 561/2004 Sb.

Na škole je vedena tato dokumentace (podle § 28 zákona č. 561/2004 Sb.,) :

 • rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku a o jeho změnách a doklady uvedené v § 147. doklady o přijímání dětí, žáků a studentů ke vzdělávání, o průběhu vzdělávání a jeho ukončování
 • evidenci žáků
 • vzdělávací programy
 • výroční zprávy o činnosti Školy, zprávy o vlastním hodnocení školy.
 • třídní knihu, která obsahuje průkazné údaje o poskytovaném vzdělávání a jeho průběhu,
 • školní řád , rozvrh vyučovacích hodin.
 • záznamy z pedagogických rad,
 • knihu úrazů a záznamy o úrazech žáků
 • protokoly a záznamy o provedených kontrolách a inspekční zprávy,
 • personální a mzdovou dokumentaci, hospodářskou dokumentaci a účetní evidenci a další dokumentaci stanovenou zvláštními právními předpisy.

Předávání a přejímání pracovních funkcí

 • při odchodu pracovníka nebo při jeho dlouhodobé nepřítomnosti pověří ředitel školy převzetím agendy (kabinetu, odborné pracovny, třídního kolektivu apod.) jiného pracovníka a stanoví, kdy převzetí bude provedeno písemně,
 • převzetí majetku, základních prostředků, předmětů postupné spotřeby, peněžních hotovostí se provádí vždy písemně.

Povinnosti vyplývající z organizačního schématu

Úsek řízení

1 Ředitel školy

Odpovídá v souladu s dikcí § 164 zákona č. 561/2004 Sb.. za:

 • že škola poskytuje vzdělávání a Školské služby v souladu s tímto zákonem a vzdělávacími programy uvedenými v § 3 školského zákona,
 • odbornou a pedagogickou úroveň vzdělávání a školských služeb,
 • vytváření podmínek pro výkon inspekční činnosti České školní inspekce a přijímání následných opatření,
 • vytváření podmínek pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a pro práci Školské rady, pokud se podle tohoto zákona zřizuje,
 • to, aby osoby uvedené v § 21 Školského zákona byly včas informovány o průběhu a výsledcích vzdělávání žáka,
 • zajišťování spolupráce při uskutečňování programů zjišťování výsledků vzdělávání vyhlášených ministerstvem,
 • zajištění dohledu nad dětmi a nezletilými žáky ve škole a školském zařízení,
 • použití finančních prostředků státního rozpočtu přidělených podle § 160 až 163 v souladu s účelem, na který byly přiděleny.
 • zpracování rozborů hospodaření podle závazné osnovy a postupu stanoveného ministerstvem.

Rozhoduje o :

 • všech záležitostech týkajících se poskytování vzdělávání a školských služeb, pokud zákon nestanoví jinak,
 • organizaci a podmínkách provozu školy,
 • přeřazení žáka do vyššího ročníku podle § 17 odst. 3 a povolení individuálního vzdělávacího plánu podle § 18 Školského zákona,
 • odkladu povinné školní docházky podle § 37 školského zákona,
 • převedení žáka do odpovídajícího ročníku základní školy podle § 39 odst. 2,
 • přijetí k základnímu vzdělávání podle § 46, přestupu žáka podle § 49 odst. 1 a převedení žáka do jiného vzdělávacího programu podle § 49 odst. 2, povolení pokračování v základním vzdělávání podle § 55 odst. 2,
 • opakování ročníku po splnění povinné školní docházky podle § 52 odst. 6. § 66 odst. 7 a § 97 odst. 8 školského zákona,

Pověřuje podřízené pracovníky ( a spoluodpovídá ) :

 • sledováním platových postupů, osobních jubileí, odchodů do důchodu ,
 • vydáváním školních potřeb pro žáky,
 • vydáváním učebních osnov, metodik pro učitele,
 • vydáváním kancelářských potřeb, tiskopisů,
 • evidencí čerpání dovolené, nemocnosti, náhradního volna, studijního volna ,
 • poskytováním údajů pro statistická zjišťování,
 • vedením knih úrazů,
 • zápisů z pedagogických rad a provozních porad,
 • vedení požární knihy,
 • knihy závad,
 • dodržováním archivace dokumentů školy podle pravidel skartačního řádu,
 • vedením podkladů pro proměnlivé složky platu (143/1992 Sb., § 5-8,10-15 ),
 • kontrolou řádného vedení tříd. knih, tříd. výkazů, katalogových listů,
 • pravidelným vyúčtování drobných vydání,
 • kontrolou upravenosti všech prostor školy,
 • objednávkami a nákupem nejrůznějších potřeb pro provoz školy i výchovně vzdělávací práci.
 • sledováním vyřizování objednávek nutných pro činnost školy,
 • hlášením změn nebo důležitých informací nadřízeným orgánům,
 • sledováním rozpočtu.


2 Výchovný poradce

Odpovídá za:

 • profesionální orientaci vycházejících žáků,
 • evidenci problémových žáků
 • spolupráci s Úřadem práce a dalšími institucemi, které se podílejí na odstraňování sociálně patologických jevů mezi školní mládeží,


3 Vychovatelka školní družiny

Odpovídá za:

 • řádnou evidenci dětí přihlášených do SD
 • za přehledné vedení předepsané dokumentace
 • za vytvoření a dodržování Plánu výchovné vzdělávací práce
 • za čerpání rozpočtu na nákup pomůcek


Správní úsek

4 Domovník

Odpovídá za :

 • koordinaci a zabezpečení údržby školy,
 • jednání s dodavateli stavebních a servisních prací (v případě pověření ředitelem školy),
 • odečty všech druhů energií a vody,
 • zajišťování režimu ostrahy budov s obsluhu bezpečnostní signalizace,
 • obecnou správu budov školního areálu
 • zpracování plánu revizí a oprav


5 Uklízečky

Odpovídají za:

 • úklid přidělených prostor,
 • za plnění svěřených úkolů v rámci režimu ostrahy a zajištění bezpečnosti školy,


Ekonomický úsek

6 Ekonomka — administrativní pracovnice školy

Odpovídá za:

 • knihu došlých a odeslaných faktur,
 • čerpání rozpočtu školy,
 • správu bankovních účtů,
 • ekonomické rozvahy a vedení fondů,
 • opracovávání podkladů pro KŮLK
 • zpracovávání daňových podkladů pro daňové přiznání, daňové přiznání.
 • evidenci pojistných smluv, likvidaci pojistných událostí, korekce smluv
 • výplaty mezd pracovníků,
 • centrální evidenci nepřítomných.
 • vedení personální databáze všech pracovníku školy,
 • zajišťování personální agendy.
 • vyřizování korespondence podle pokynů členů vedení školy.
 • metodické vedení úseku školní jídelny v oblasti vedení účetnictví.


7 Hospodářka - mzdová účetní (externí)

Odpovídá za:

 • zpracování mezd, dodržování mzdových a daňových předpisů,
 • platby sociálního a zdravotního pojištění, platby daní.
 • všechny druhy srážek ze mzdy,
 • kontakty se zdravotními pojišťovnami,
 • výstupní informace pro FU a další kontrolní úřadu vstupující do oblasti mezd,
 • garanci výstupů směrem k RŠ KÚ a MŠMT ČR,
 • platové postupy,
 • vedení zápočtových listů, evidenci pracovních příjmů a srážek.
 • vedení personálních databází.


Školní výdejna

8. kuchařka

Odpovídá za:

 • Dohotovování jídel z polotovarů, příprava na talíř a výdej.
 • Výroba polévek a příloh k hlavním jídlům.


II.Činnosti všeobecného řízení a správy

Provoz školy

 • třídní učitelé,vychovatelky a vychovatelka školní družiny plní úkoly podle pracovního řádu, podle pracovních náplní, podle měsíčních plánů, podle pokynů ředitele
 • výchovný poradce, mz, školník a vedoucí školní jídelny podle předepsaných popisů práce (viz přílohy),
 • úkoly školníka a uklízeček jsou stanoveny písemné.


Činností administrativního a správního charakteru

1 Archivování písemností

Za archiv písemností, třídních knih a třídních výkazů odpovídá pověřená zaměstnankyně školy. Přejímá, třídí a ukládá, popř. zapůjčuje archivní materiál se souhlasem ředitele školy. Provádí vyřazení písemností a dohlíží na skartaci podle skartačního řádu.

2 Všeobecná údržba

 • Je prováděna domovníkem.
 • Běžné opravy se provádějí v co nejkratší lhůtě od provedení záznamu v knize závad. Nelze-li opravu provést v termínu, sdělí příčiny a termín reálného odstranění domovník neprodleně řediteli školy. Stejný postup platí i při naléhavých opravách většího rozsahu. Ředitel ukládá a kontroluje provedení údržbářských prací provedených domovníkem.


3 Evidence majetku

 • Evidence a správa inventáře je úkolem ředitelky školy. Eviduje počet, stav, rozmístění a přiděluje inventární čísla, vede evidenci hasících přístrojů. Dává návrhy na nákup nových přístrojů, učebních pomůcek a didaktické technik)' podle podkladů učitelů.Přijímá inventář určený k opravám, zapůjčení, vráceni, vyřazení, eviduje skladový inventář. Zajišťuje objednávky a evidenci učebnic.


4 Pokladní služba

 • Veškeré finanční operace s hotovostí hlavního účtu i všech podúčtů jsou prováděny účetní školy. Odebírá a přejímá peníze z banky, připravuje výčetky a provádí výplaty peněz, pečuje o uložení peněz a cenin v trezoru školy.
 • Dodržuje stanovaly pokladní limit.


5 Účetní evidence

 • Kapitola mezd je řízena a zpracovávána mzdovou účetní .Tato pracovnice eviduje mzdy a platy, eviduje pracovní příjmy, srážky, výplaty dávek nemocenského pojištění, provádí srážky z hrubé mzdy, sestavuje výplatní listiny, podklady pro výběr hotovosti ze mzdy. Sestavuje účetní výkazy o mzdách a platech, provádí jejich rozbor, zpracovává podklady pro přiznání důchodů, lázeňské péče, rodinných přídavků, valorizací a pod.. Kontroluje oprávněnost a průkaznost předložených mzdových dokladů. Podklady pro mzdy a platy, které ve formách výkazů a soupisek předává škole, kontrolují a finálně zpracovávají ředitel školy a účetní.
 • Účetní ve spolupráci s ředitelem školy připravuje sepsání podkladů pro práce konané mimo základní pracovní poměr, kontroluje výkazy, které vycházejí z dohod a pod.
 • Účetní školy eviduje a kontroluje finanční operace a prostředky, kontroluje stav financí na jednotlivých bankovních účtech, eviduje stav a pohyb fondů, navrhuje a projednává účtový rozvrh školy, sestavuje rozpočtovou rozvahu podle pokynů ředitele školy, projednává rozpory s finančním odborem městského a školského úřadu, řeší rozpory s dodavateli. Zpracovává a kontroluje statistická hlášení, vyplácí mzdy.


6. Vedení předepsané pedagogické dokumentace

 • Předepsaná dokumentace je vyplňována a zpracovávána podle centrálních pokynů vedení školy. Podle těchto pokynů vedou pedagogičtí pracovníci třídní knihy a výkazy, vyplňují katalogové listy.
 • Průběžnou kontrolu této dokumentace provádí ředitel. Základní dokumentace školy je uložena v ředitelně. Třídní knihy, třídní výkazy a katalogové listy má každý třídní učitel uložené v uzamykatelné skříňce ve své třídě.

Platnost

Organizační řád vstupuje v platnost dnem projednání v pedagogické radě 24.8.2010

ředitelka školy

Mgr.Iva Vaňátková