Charakteristika školy

Naše škola má svoji působnost už od roku 1992 jako Pomocná škola, která sídlila původně v ústavu sociální péče v Benešově.Po dvou letech se nastěhovala do zrekonstruovaného Brandova domu a získala i oficiální název ,,Pomocná škola pro žáky s více vadami". Škola je od září 2000 právním subjektem a k 1. 9. 2000 byla zařazena do sítě škol jako příspěvková organizace.

Během letních prázdnin 2006 se škola přestěhovala do nových prostor v budově Telefonica O2 v Semilech. V novém školním roce 2006/2007 začala plně fungovat v těchto nových prostorách. V květnu 2009 byla budova vrácena Libereckému kraji a následně svěřena do správy naší školy. Škola se nachází v klidné části města Semily, blízko vlakového a autobusového nádraží.

Základní škola speciální zabezpečuje komplexní péči pro děti od 6 let, mentálně a zdravotně postižené i s kombinovanými vadami, přičemž si klade za cíl rozvíjet psychické i fyzické schopnosti žáků, aby se v maximální možné míře zapojili do společenského života. Někteří žáci jsou vzděláváni podle individuálních plánů. Způsob výuky je buď individuální,nebo skupinový. Při individuálním vyučování je s žákem jenom paní učitelka,aby se žák mohl co nejvíce soustředit na výuku a třída byla bez rušivých elementů.Tímto způsobem se má žák možnost naučit triviu hlavních předmětů/čtení,psaní a počty/. Kapacita školy je 35 žáků.

Naše škola vzdělává žáky v oborech:

  • Základní škola
  • Základní škola speciální

Každý z těchto oborů je vzděláván podle příslušných vzdělávacích programů.Žáci jsou klasifikováni formou slovního hodnocení v souladu s příslušným metodickým pokynem.

V budově je kromě tříd i relaxační místnost, cvičná kuchyňka, keramická a košíkářská dílna.

Žáci mají možnost školního stravování a pobytu ve školní družině.

Škola nemá vlastní tělocvičnu. Výuka tělesné výchovy je prováděna převážně venku v areálu školy, nebo na hřišti TJ Semily. Za nepříznivého počasí probíhá výuka v relaxační místnosti, kde je základní vybavení – žíněnky, koberec, gymnastické míče, apod. V průběhu vyučování jsou dle potřeby zařazovány tělovýchovné chvilky (relaxační, kompenzační cviky). Otužování – žáci jsou vedeni k přiměřenému oblékání.

Jsme bezbariérové zařízení, které umožňuje docházku do školy žákům tělesně postiženým a vozíčkářům. Veškerá fotodokumentace je v kronice naší školy.

Školní výlety a exkurze pořádá každá třída dle svého výběru a možností.

Naši žáci nejsou odtrženi od okolního světa,pravidelně navštěvujeme divadelní představení, výchovné koncerty, výstavy, akce pořádané ostatními školami,festival,,Patříme k sobě",setkání v Domě dětí a mládeže.Také jezdíme na dopravní hřiště do Košťálova.Učíme žáky praktickým zkušenostem, např.nakupování v různých obchodech,navštěvujeme některé úřady,instituce a zařízení.


Pedagogové a jejich cíl

Pedagogický sbor tvoří pedagogové/p.ředitelka, učitelky, vychovatelky, asistentka a družinářka/. Ve škole pracuje poradce pro volbu povolání, metodik prevence sociálně patologických jevů a koordinátor environmentální výchovy.

Většina pedagogů je plně kvalifikovaná/s odborností speciální pedagogiky/, ostatní si doplňují vzdělání studiem a nebo si ho prohlubují.Všichni jsou proškoleni v kurzu první pomoci.

Základem výchovně vzdělávací práce pedagogických pracovníků je u každého dítěte objevit to,co dokáže, v čem může vyniknout a to potom u něho prohlubovat.Posilovat jeho sebedůvěru a kladné sebehodnocení. Citlivě rozvíjet u dítěte schopnosti a dovednosti s cílem co nejlepší přípravy na život v dospělosti, aby si dokázali poradit v různých situacích a nejvyšší míře samostatnosti.