Školní jídelna


Informace o školní jídelně - výdejně


Obědy pro naše žáky jsou zajištěny z jídelny Jizera - Petr Eisenberger, Riegrovo náměstí 54, Semily a dováženy do školy.
Jídelní lístek najdete na nástěnce ve škole.Předem je možnost výběru jídla ze čtyř druhů.
Jeden oběd stojí 33,- Kč.Placení obědů je vždy do 15.dne v měsíci.
V případě potřeby odhlašujte obědy den předem, nejpozději však v den odběru do 7:00 hodin.

Vnitřní řád školní jídelny - výdejny


Organizace provozu stravování

 • Oběd se žákům vydává pouze ve školní jídelně a to v době od 11,30 do 13,00 hodin
 • Ve výjimečných případech se na základě rozhodnutí ředitelky školy upraví
 • Do výdejny odchází v doprovodu učitelky nebo vychovatelky
 • Aktovky nechají v šatně
 • Před samotným výdejem oběda si žáci důkladně umyjí ruce a zaujmou určené místo u stolu
 • Polévku nabírá vychovatelka do již nachystaného talíře
 • Po její konzumaci si dojdou k výdejnímu místu pro druhý chod
 • Pití nachystá paní kuchařka na místo předem
 • Po ukončení jídla odnesou použité nádobí k určenému místu a zároveň uklidí případné zbytky do vyčleněné nádoby
 • Poté žáci odcházejí domů nebo zůstávají v družině
 • Následně paní kuchařka uklidí a utře jídelní stoly, uklidí nádobí
 • Žáci mají zakázáno vynášet jídlo ze školní jídelny, pouze kusové čerstvé ovoce a jednotlivě balené potraviny, které dostali jako doplněk k obědu, si mohou odnést domů
 • V případě, že se zjistí znečišťování budovy nebo okolí školy obaly a zbytky odnášených věcí, budou tyto věci konzumovat v jídelně
 • Rodiče jsou povinni odhlásit oběd dítěti z důvodu odůvodněné nepřítomnosti předem, nejpozději však do 8 hod. ráno daného dne u paní kuchařky ŠJ. Jestliže tak neučiní, oběd je dítěti započten k úhradě.
 • Žáci, kteří jsou první den nepřítomni, mají pouze tento první den nárok na oběd, který si mohou jejich rodiče či osoba k tomu pověřená vyzvednout po domluvě s paní kuchařkou ŠJ

 1. Strávníci jsou povinni se během pobytu v jídelně řídit pokyny pedagogických pracovníků, paní kuchařky či jiné pověřené osoby
 2. Strávníci jsou povinni se chovat při stravování ohleduplně, v souladu s hygienickými a společenskými pravidly při stolování, dbát také o čistotu svého okolí
 3. Problémy nebo připomínky k pokrmům strávník nebo zákonný zástupce hlásí ředitelce školy, pedagogům či paní kuchařce
 4. Technické nebo hygienické závady se hlásí okamžitě dozorující osobě
 5. Mimořádný úklid jídelny během výdejní doby zajišťuje paní kuchařka
 6. Za čistotu stolů během stravování odpovídá na svém místě každý strávník, na určeném místě jídelny má k dispozici prostředky k okamžitému úklidu
 7. Úraz, nevolnost ve školní jídelně hlásí strávník okamžitě dozorující osobě

Rodiče mohou osobně, telefonicky, nebo písemně podávat připomínky ke stravování paní kuchařce či ředitelce školy.

S tímto provozním řádem školní jídelny byli osobně seznámeni všichni strávníci a zaměstnanci.

Rodiče žáků budou o této vyhlášce seznámeni na třídních schůzkách.


Tato vnitřní vyhláška vstupuje v platnost 1.9.2009


V Semilech 1.9.2009


Více zde: https://zsspecialnisemily.webnode.cz/skolni-jidelna/